Όροι Χρήσης Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας esmartbox.wisebit.gr καθώς και η χρήση των υπηρεσιών μας ή/και της εφαρμογής Taxiplon eSmart-Box υπόκεινται, κατά περίπτωση, στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι Χρήσης»), ως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν. Παρακαλείσθε να τους διαβάσετε προσεκτικά:

 1. Ορισμοί

Εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν, οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις, όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο γράμμα, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη συνέχεια:

«Εταιρεία» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας» είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TAXIPLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και διακριτικό τίτλο «TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί υπό το ελληνικό δίκαιο με έδρα στην Αθήνα, στην οδό Ελ Αλαμέιν 20, Νέα Ιωνία, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 119205701000 και Α.Φ.Μ. 800379413, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

«Εφαρμογή» είναι το λογισμικό της εφαρμογής συντονισμού μεταφορικού έργου "Taxiplon eSmartBox" για οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή ή οποιαδήποτε εφαρμογή διαδικτύου και κάθε λογισμικό που ανήκει στην Εταιρεία μας και χρησιμοποιείται με σκοπό τη Χρήση των Υπηρεσιών μας.

 «Ιστοσελίδα» είναι η παρούσα ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση esmartbox.wisebit.gr.

 «Στοιχεία» είναι όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή, όπως ενδεικτικά κάθε πίνακας, διάγραμμα, γράφημα, πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται ή θα εμπεριέχεται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή.

«Τρίτος (-οι)» είναι κάθε τρίτο προς την Εταιρεία φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει αγαθά ή/και υπηρεσίες ή/και που διαμεσολαβεί για την παροχή αυτών, για τις υπηρεσίες ή/και τα αγαθά του οποίου η Εταιρεία μας λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, ως έχει αναρτηθεί και γνωστοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας μας.

«Υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στην παράγραφο 3 (Παρεχόμενες Υπηρεσίες) του παρόντος και αναφέρεται αποκλειστικά στην Εταιρεία.

«Χρήση» είναι (α) η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση (προσωρινή ή μη) ή άλλη εγγραφή σε μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, ή/και (β) η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση των Υπηρεσιών μας είτε με χρήση της Εφαρμογής, είτε μέσω απευθείας συνδέσεως (online) κρατήσεως μέσω της Ιστοσελίδας, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου.

«Χρήστης» ή «Επιβάτης» είναι κατά περίπτωση (α) κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής που αξιοποιεί τις παρεχόμενες δυνατότητες αυτής, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν, ή/και (β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε Χρήση των Υπηρεσιών μας.

 1. Πεδίο εφαρμογής 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε Χρήστη αναφορικά με τη Χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής καθώς και οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Εταιρείας μας.

Η Χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή/και των Υπηρεσιών (όπως αυτές ορίζονται υπό τον όρο 3 κατωτέρω) που παρέχονται από την Εταιρεία καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και των τυχόν τροποποιήσεών αυτών από κάθε Χρήστη. Η αποδοχή των Όρων Χρήσης πραγματοποιείται με τη με οποιοδήποτε τρόπο Χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή/και των Υπηρεσιών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητα και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί και να επικαιροποιεί τους Όρους Χρήσης, τυχόν τροποποιήσεις των οποίων θα διατυπώνονται εγγράφως και θα ενσωματώνονται στο παρόν κείμενο, γι' αυτό και θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης. Κάθε Χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή/και των Υπηρεσιών μας καθ’ οιονδήποτε τρόπο νοείται ως αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση δε μερικής ακυρότητας ή αδυναμίας εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν θίγεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλούμε όπως διακόψετε αμέσως την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, μην προβείτε στην εγκατάσταση της Εφαρμογής ή, σε περίπτωση που την έχετε εγκαταστήσει ήδη, παρακαλούμε όπως προβείτε σε απεγκατάσταση αυτής και κάθε μέρους αυτής άμεσα, είτε από το κινητό τηλέφωνο είτε τον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή και μην προβείτε σε Χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.                                             

 1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

(Ι) Είδος παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Εταιρεία ΔΕΝ είναι εταιρεία ραδιοταξί, ούτε ιδιωτικός φορέας μίσθωσης, ούτε φορέας μεταφορών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία παρέχει τις εξής υπηρεσίες (οι «Υπηρεσίες»):

Α) Φέρει σε επαφή Χρήστες που επιθυμούν να μεταφερθούν με δημοσίας χρήσεως επιβατικά (εφεξής «ΔΧΕ») επαγγελματικά οχήματα (ταξί) και ιδιοκτήτες – επαγγελματίες οδηγούς ΔΧΕ οχημάτων (ταξί) είτε με Χρήση της Εφαρμογής, είτε μέσω απευθείας συνδέσεως (online) κρατήσεως μέσω της Ιστοσελίδας, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου

Β) Σε συνεργασία με επαγγελματίες οδηγούς ΔΧΕ οχημάτων, παρέχει: α) υπηρεσίες smart box, ήτοι μεταφορά εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων κατόπιν συνεννοήσεως, β) υπηρεσίες κρατήσεως σχολικών ραντεβού και γ) υπηρεσίες μεταφοράς για λόγους υγείας

Γ) Σε συνεργασία με επαγγελματίες οδηγούς ΔΧΕ οχημάτων, παρέχει υπηρεσίες business class με executive οδηγό, ήτοι ειδικά πακέτα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες μετακίνησης του Χρήστη προσφέροντας εξυπηρέτηση με τα πολυτελή οχήματα των συνεργατών της

Δ) Παρέχει δυνατότητα κρατήσεως για περιηγήσεις μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων που παρέχουν ξεναγήσεις, όπως αναλυτικά οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται στην Ιστοσελίδα

H διάθεση των εν λόγω Υπηρεσιών πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται από το σύνολο των καναλιών εξυπηρέτησης του δικτύου της Εταιρείας, δηλαδή είτε από την Ιστοσελίδα, είτε από την Εφαρμογή, είτε μέσω τηλεφωνικής κρατήσεως, είτε μέσω συνεργατών και υποπρακτόρων της Εταιρείας σύμφωνα με τις οδηγίες, και τους περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται στο Χρήστη κατά τη Χρήση των εν λόγω Υπηρεσιών.

(ΙΙ) Φύση παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Εταιρεία ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ανωτέρω Υπηρεσιών σε συνεργασία με Τρίτους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτές διατίθενται και παρέχονται από έκαστο Τρίτο. Η πρόσβαση σε ή/ και χρήση των πληροφοριών, των υπηρεσιών και των αγαθών που παρέχει κάθε Τρίτος, προϋποθέτουν τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, αλλά και των όρων υπό τους οποίους παρέχεται έκαστο αγαθό ή/και υπηρεσία από κάθε Τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των γενικότερων όρων χρήσης που θέτει και γνωστοποιεί κάθε Τρίτος αναφορικά με το εκάστοτε αγαθό ή/και υπηρεσία που παρέχουν. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε Χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν εκάστοτε οι Τρίτοι, παρακαλούμε να μην προχωρήσει σε Χρήση των Υπηρεσιών άλλως τεκμαίρεται ότι οι Όροι Χρήσης και οι εκάστοτε λοιποί όροι είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο Χρήστη.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για τηλεφωνικές κρατήσεις και Χρήση των παρεχομένων Υπηρεσιών μέσω Ιστοσελίδας.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής είναι απαραίτητη η διάθεση από τον Χρήστη πληροφοριών που τον αφορούν και δύνανται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα του, παρέχοντας ταυτόχρονα και την ανεπιφύλακτη άδειά του προς την Εταιρεία μας να συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε Τρίτους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών από αυτούς υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα δε και με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας, την οποία και ωσαύτως έχει διαβάσει και αποδέχεται.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την εταριεία ArtifiedWeb και αποτελεί κυριότητα της Εταιρείας.

Με το παρόν, αποδέχεστε ότι το σύνολο των Στοιχείων της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής (ενδεικτικώς αναφερόμενα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, εικόνες, υπηρεσίες κλπ) είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, από την στιγμή της αναρτήσεώς του στο διαδίκτυο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Το όνομα χώρου (domain name) www.taxiplon.gr είναι νόμιμα κατοχυρωμένο στην βάση της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το σήμα «Taxiplon» είναι νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα∙ προστατεύονται ωσαύτως από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download) μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων Υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω της Ιστοσελίδας πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους δηλαδή για τη ολοκλήρωση της Υπηρεσίας που έχει επιλέξει μέσω της Ιστοσελίδας και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών, άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους. Το ίδιο οφείλει να πράττει και σχετικά με το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων των Τρίτων στους οποίους αναφέρονται ή και στους δικαιοπαρόχους αυτών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παραβίαση μπορεί να απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του Χρήστη από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας μας άνευ προειδοποιήσεως αυτού, ενώ Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός της.

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή άλλη ζημία ή συνέπεια μπορεί να προκύψει στο Χρήστη από τη Χρήση της Ιστοσελίδας ή/και την Εφαρμογής ή/και τη Χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών. 

Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ και ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των δεδομένων ή απουσίας λαθών και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία εξαιτίας οποιασδήποτε μη σωστής λειτουργίας ήθελε προκύψει. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται εγγυήσεις εκ μέρους της Εταιρείας μας για την ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή/και των Υπηρεσιών. Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας μας για το ότι οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος server μέσω των οποίων οι Υπηρεσίες μας γίνονται διαθέσιμες στο κοινό παρέχονται χωρίς ιούς ή κακόβουλο λογισμικό και ωσαύτως δεν φέρουμε καμία ευθύνη για επανόρθωση ζημίας από την ανωτέρω αιτία. Η Εταιρεία μας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή κακόβουλων ενεργειών ή δυσλειτουργιών σε βάρος των Χρηστών της Ιστοσελίδος ή/και της Εφαρμογής και επιθυμεί την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη/υπαιτιότητα, είτε αστική είτε ποινική από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και ειδικότερα:

α) όσον αφορά στην υπηρεσία μεταφοράς:

Με την αποδοχή της προτεινόμενης διαδρομής από τον Τρίτο, συνάπτεται σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του Τρίτου και του Επιβάτη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία για τη μη ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς των Τρίτων προς τους Επιβάτες. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία για τη μη ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς των επιβατών προς τους Τρίτους. Όλως ενδεικτικά η Εταιρεία δεν ευθύνεται για μη παραλαβή από το χώρο επιβίβασης, απρεπή συμπεριφορά, άρνηση πληρωμής διαδρομής, παραβίαση ΚΟΚ κλπ.

β) όσον αφορά στον προκαθορισμένο χρόνο μίσθωσης (ραντεβού):

Το ραντεβού (προκαθορισμένος χρόνος μίσθωσης) του ταξί, πραγματοποιείται είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω της Εφαρμογής είτε και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων (online booking).

Η ελάχιστη χρέωση για προκαθορισμένο χρόνο μίσθωσης αντιστοιχεί στο ποσό των πέντε (5) Eυρώ.

Σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεως του ραντεβού/κρατήσεως στην προκαθορισμένη ώρα, η Εταιρεία δεν ευθύνεται όταν αυτό αδυνατεί να πραγματοποιηθεί για λόγους ανωτέρας βίας (έκτακτες καιρικές συνθήκες, απεργίες, κλπ) ή λόγω μη ευρέσεως κατάλληλου οχήματος ή από άλλο τυχαίο γεγονός (βλάβη οχήματος ή απρόοπτη ασθένεια οδηγού).

Σε κάθε περίπτωση όμως καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας και στο αίσθημα ευθύνης που μας διακατέχει ως προς την παροχή των Υπηρεσιών μας. 

γ) όσον αφορά στην πρόσβαση στην Εφαρμογή μέσω του διαδικτύου:

Για την Χρήση της Εφαρμογής απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η Εφαρμογή να είναι προσβάσιμη και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η ποιότητα και προσβασιμότητα του Χρήστη στην Εφαρμογή επηρεάζεται από παράγοντες του παρόχου δικτύου του Χρήστη, η TAXIPLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή αδυναμία λήψης του αρχείου της Εφαρμογής ή πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτής ή για οποιαδήποτε άλλη αποτυχία του δικτύου (π.χ. πτώση του δικτύου του παρόχου του Χρήστη) συνεπεία της οποίας δεν θα είναι διαθέσιμη η Εφαρμογή στον Χρήστη.

δ) όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες από Τρίτους

Για τις λοιπές παρεχόμενες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία μας απλά μεσολαβεί για την εξυπηρέτησή σας από τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες και σε περίπτωση που προχωρήσετε στην διαδικασία κρατήσεως, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προβλέπεται στην Ιστοσελίδα, δίνετε εντολή στην Εταιρεία μας να διαμεσολαβήσει για την προμήθεια της υπηρεσίας παροχής από τον Τρίτο και ο τελευταίος καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για τις παρεχόμενες υπό αυτόν υπηρεσίες και δεσμεύεστε από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις κράτησης που θέτει. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον Χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα εκτός εάν άλλως προβλέπεται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην υπηρεσία που επέλεξε διαδικασία ακύρωσης κρατήσεων, την οποία τυχόν ακολούθησε. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής ως και δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους του Τρίτου, ο Χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Επιπλέον του ποσού αυτού, η Εταιρεία μας ενδέχεται να χρεώσει το κατά περίπτωση κόστος ακύρωσης ή μεταβολής της κράτησης, όπως αυτό ορίζεται ανά Υπηρεσία και δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα. Επισημαίνεται ότι η αρχική αμοιβή/προμήθεια για την ολοκλήρωση της κράτησης ή της προμήθειας του αγαθού δεν επιστρέφεται εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται.

ε) όσον αφορά στη διαδικασία ολοκλήρωσης κράτησης:

Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κρατήσεως αποθηκεύονται μόνο για την ολοκλήρωση αυτής και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν κάνει περαιτέρω χρήση αυτών. Ο Χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και για την κράτηση, την προκαταβολή και πλήρη τιμή, την ακύρωση και τις τροποποιήσεις αυτής. Η Εταιρεία μας σας επιβεβαιώνει την κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορείτε να αποθηκεύετε/εκτυπώνετε αντίγραφο των όρων κρατήσεως για κάθε μελλοντική αναφορά και προκειμένου να γνωρίζετε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ο Χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του Χρήστη να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρεία μας για να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Δεν φέρουμε την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του Χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

Η Εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των Υπηρεσιών της εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορεί να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας και ειδικότερα όλως ενδεικτικά, απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων κ.λπ.

 1. Ευθύνη Χρήστη

Με την παρούσα συμφωνία ο Χρήστης αποδέχεται ότι έχει διαβάσει, κατανοεί και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς. Κατά την εγγραφή στην Εφαρμογή δίδεται ένας προσωπικός κωδικός σε κάθε Χρήστη και ο Χρήστης ευθύνεται προσωπικά για κάθε πράξη που γίνεται κατά την Χρήση της Εφαρμογής μέσω του προσωπικού του κωδικού. Η εγκατάσταση και Χρήση της Εφαρμογής ως και των αναβαθμίσεων αυτής γίνεται μέσω διαδικτύου από τον Χρήστη. Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ΠΡΙΝ από την εγγραφή σας.

Ο εκάστοτε λογαριασμός που δημιουργείται είναι αυστηρά προσωπικός και εγκρίνεται για ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται από αυτό, η δε ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων που υποβάλλονται βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο το ίδιο, ενώ αποτελεί δική τους υποχρέωση να ελέγχουν ότι τα στοιχεία τους είναι ορθά, καθώς και να τα τηρούν ενημερωμένα. Για την ενεργοποίηση και Χρήση της Εφαρμογής απαιτείται απαραίτητα ο μοναδικός κωδικός TAXIPLON που σας έχει δοθεί. Οι εγγεγραμμένοι Χρήστες οφείλουν να διατηρούν μυστικά το όνομα χρήσης και τον κωδικό πρόσβασής τους. Σε περίπτωση παραβιάσεως οποιουδήποτε όρου η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακυρώσεως/απενεργοποιήσεως ή άρνησης απονομής του παρεχόμενου κωδικού και να αρνηθεί και κάθε μελλοντική δυνατότητα Χρήσης της Εφαρμογής.

Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή καταχώρηση της ακριβής τοποθεσίας επιβίβασης του, δηλαδή την πλήρη διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή κλπ) και της επιθυμητής ημερομηνίας και της ώρας επιβίβασης σε περίπτωση Χρήσης της Εφαρμογής για την πραγματοποίηση κράτησης (ραντεβού) σε ημερομηνία διαφορετική από αυτήν της ημερομηνίας και ώρας καταχώρησης. Η τοποθεσία του Χρήστη (οδός, αριθμός, περιοχή) εμφανίζεται αυτόματα στην Εφαρμογή μέσω χρήσης της υπηρεσίας χαρτών της έξυπνης ηλεκτρονικής συσκευής του Χρήστη (smart phone, tablet, κλπ) και με δεδομένο ότι η συσκευή του αυτή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που η έξυπνη ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη δεν εμφανίζει την ορθή θέση του Χρήστη στην Εφαρμογή ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διόρθωση της θέσης του ώστε αυτή να εμφανίζεται με ακρίβεια στην Εφαρμογή πριν την καταχώρηση του αιτήματός του και την εν γένει Χρήση της Υπηρεσίας της Εφαρμογής.

Για τις λοιπές παρεχόμενες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Εταιρείας μας, που απαιτούν προηγούμενη από εσάς «ΚΡΑΤΗΣΗ», τότε θα πρέπει να διαβάζετε και εγκρίνετε τους όρους και προϋποθέσεις κράτησης εκάστοτε Τρίτου και μόνο μετά την αποδοχή αυτών θα μπορεί να ολοκληρώνεται η κράτηση. Η Εταιρεία μας απλά μεσολαβεί για να σας παρέχει τις υπηρεσίες εκάστοτε Τρίτου και δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη από την μη προσήκουσα ολοκλήρωση αυτών.

Στις περιπτώσεις όπου δίνεται στον Χρήστη η δυνατότητα να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο ο ίδιος ο Χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση ευθύνεται αποκλειστικά για το περιεχόμενο τους. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων απαγορεύεται:

α) να είναι παράνομο, υβριστικό, απειλητικό, συκοφαντικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις

β) να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

γ) να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου

δ) να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του Χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μας έχει δωρεάν άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή και δημόσια προβολή κομματιού ή του συνόλου του περιεχομένου που έχετε υποβάλλει ή αναρτήσει εντός της Ιστοσελίδας της ή σε συνεργαζόμενες με αυτήν ιστοσελίδες.

Ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου. Σε περίπτωση δε που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των Όρων Χρήσης στο πεδίο ευθύνης του Χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του Χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον Χρήστη για παραβίασης των Όρων Χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας μας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Είστε ενήμεροι ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή διακοπής προσωρινά ή μόνιμα μέρους ή το συνόλου των Υπηρεσιών μας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες για εύλογη αιτία και αναγνωρίζετε ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης με οποιονδήποτε τρόπο κατά της Εταιρείας μας από την ανωτέρω αιτία.

Διατηρούμε το δικαίωμα αφαιρέσεως ή απενεργοποιήσεως ή περιορισμού της πρόσβασης στο υλικό που υποβάλλετε, εφόσον κρίνουμε ότι παραβιάζετε τους Όρους Χρήσης του.

Απαγορεύεται η Χρήση της Ιστοσελίδος ή/και της Εφαρμογή ή/και των Υπηρεσιών μας από ανηλίκους, η επίβλεψη των οποίων ανήκει στους κηδεμόνες τους και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η σύναψη συμβατικών υποχρεώσεων (όπως ενδεικτικά κράτηση παρεχόμενων Υπηρεσιών) από άτομα που δεν διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή νομική εξουσιοδότηση συνάψεως συμβάσεων.

 1. Χρεώσεις Υπηρεσιών

Η εγγραφή στην Εφαρμογή παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ. Το ποσό της διαδρομής θα καταβληθεί από τον Χρήστη απευθείας στον Τρίτο είτε σε μετρητά χρήματα είτε με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε με χρέωση μέσω συστήματος POS (εφόσον αυτό διατίθεται από τον Τρίτο).

 • Κάθε κλήση προς τον σύντομο κωδικό 18222 χρεώνεται με την χρέωση αστικής κλήσης όταν αυτή πραγματοποιείται με δίκτυα Cosmote, ενδέχεται δε να έχει χρεώσεις πλέον της αστικής χρήσης όταν πραγματοποιείται από άλλα δίκτυα, ακολουθώντας αντίστοιχα την τιμολογιακή πολιτική του εκάστοτε παρόχου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.
 • Για λοιπές Υπηρεσίες και κρατήσεις, η Εταιρεία μας μπορεί να χρεώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας, που παρείχατε κατά την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε κρατήσεως. Οι τρόποι πληρωμής και όλες οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά πριν την ολοκλήρωση της εκάστοτε συναλλαγής. Οι τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα σε αντιστοίχιση προς κάθε προσφερόμενη Υπηρεσία αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών, καθώς και την τυχόν αμοιβή της Εταιρείας μας για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, που ισχύουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κράτησης, άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στην Ιστοσελίδα.
 • Το αντίτιμο για κάθε Υπηρεσία εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στην Iστοσελίδα. H εξόφληση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στην Ιστοσελίδα, ενώ μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα εξόφλησης με μετρητά σύμφωνα με τις οδηγίες και προϋποθέσεις που εκάστοτε γνωστοποιεί η Εταιρεία στο Χρήστη.
 • Η Εταιρεία δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει την κράτηση του Χρήστη και να μην ολοκληρώσει ή και ακυρώσει τη συναλλαγή.
  1. Ασφάλεια Συναλλαγών

  Αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των συναλλαγών είναι θέμα υψίστης σημασίας.

  Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών ή πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας ή της Εφαρμογής μας, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με την ανώνυμη εταιρεία «EVERYPAY Α.Ε.», ένα ίδρυμα πληρωμών νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η «EVERYPAY Α.Ε.» διαθέτει την απαιτούμενη πιστοποίηση PCI-DSS που επιβάλλεται από τους Διεθνείς Οργανισμούς και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας, η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους από πιστοποιημένο security auditor. Όλες οι πληροφορίες και προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer-SSL). Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα. Η Εταιρεία μας δεν καταχωρεί ούτε αποθηκεύει στοιχεία πληρωμών κρατήσεως.

  1. Όροι Συνδρομής στην υπηρεσία Newsletter

  Η Εταιρεία μας δίνει στους Χρήστες, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, τη δυνατότητα να εγγραφούν μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής στην υπηρεσία ενημέρωσης και να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) είτε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το σκοπό αυτό, είτε με SMS παραθέτοντας τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Εφόσον παύσει ο Χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη αυτών του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για απεγγραφή από την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την Πολιτική Απορρήτου μας και τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.

  1. Υπερσυνδέσεις (links)

  Με την παράθεση συνδέσμων (links) εντός της Ιστοσελίδος μας, παρέχεται στους Χρήστες η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή κάθε Χρήστη κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στην Ιστοσελίδα μας. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική απορρήτου και διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων και η πρόσβαση στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του Χρήστη.

  1. Πολιτική για τα Cookies

  H Εταιρεία μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες για λόγους ταυτοποίησης των Χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP).

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή των Χρηστών ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιούν κάθε φορά για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από αυτή. Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή χρησιμοποιούν cookies για διάφορους λόγους και ιδίως για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του Χρήστη στις προσφερόμενες Υπηρεσίες, αλλά και για στατιστικούς λόγους (π.χ. επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας, καταγραφή των προτιμήσεων των επισκεπτών, κλπ). Ο Χρήστης δύναται να ρυθμίσει των διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε, είτε να ειδοποιείται για την χρήση cookies από τις σελίδες που επισκέπτεται, είτε να μην επιτρέπει τη χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την ταυτοποίηση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία κατά τη Χρήση των Υπηρεσιών μας.

  Ειδικότερα, τα στοιχεία πρόσβασης στην Εφαρμογή, είτε αυτά έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη είτε έχουν δημιουργηθεί αυτόματα και του έχουν κοινοποιηθεί (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τα προστατεύει από κάθε διαρροή, αντιγραφή, προσβολή και κοινοποίηση σε τρίτους.

  Διατηρούμε αρχεία και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε την Πολιτική Απορρήτου μας, στην οποία εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών, σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων που έχουν λάβει χώρα) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Οροί

  Η Χρήση της Ιστοσελίδας, της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών της Εταιρείας μας διέπονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς επίσης και από την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, όπως έχει τυχόν τροποποιηθεί και ισχύει) αναφορικά με τις πωλήσεις από απόσταση, στο μέτρο που αυτή εφαρμόζεται.

  Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, και η ερμηνεία αυτών, διέπονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.  

  Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει αναφορικά με τα ανωτέρω είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Η μη άσκηση ή η αργοπορημένη άσκηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος της δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

  Η Εταιρεία μας θα επιθυμούσε τυχόν διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν από τη Χρήση της Ιστοσελίδας, της Εφαρμογής, των Υπηρεσιών μας ή και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που, ως Χρήστης, εντοπίσετε κάποιο προβληματικό Στοιχείο στην Ιστοσελίδα ή/και της Εφαρμογής ή οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας, αλλά και για κάθε ενημέρωση ή πληροφόρηση σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας στο τηλέφωνο: 214 41 65 682 ή μέσω email: info@taxiplon.gr